Ритуалното Изкуство като Път

Създаването на една ритуална творба е процес на движение. Пътят за нейното създаване започва от точка А и завършва в точка В. Колко време ще е нужно за извървяването на пътя до ритуалната творба и дали изобщо ще стигнем до нея зависи от различни величини. Изключително важно значение за създаването й има избора на посоката и процеса на мислене /когато по пътя към ритуалната творба сме стигнали на кръстопът и трябва да изберем посоката/. Значение имат също и  желанието, волята за творчество и артистичната издръжливост на ритуалния артист.
Казано с други думи процесът на създаване на една ритуална творба е осъзнато ритуално пътуване. Пътуването само по себе си е произведение на изкуството. Създадената творба има за цел да промени пътуващия, местата, през които преминава той, хората, които среща /наблюдателите на пътуването/. Така, променяйки микрокосмоса /материята между т. А и т. В /, в крайна сметка ритуалният артист променя и макрокосмоса. Този резултат от пътуването е очакван, но и изненада сам по себе си. Защото може да се окаже, че целената точка В е начало на нов път.

Leave a Reply